การจัดเก็บสารเคมี

การจัดเก็บสารเคมี

การจัดเก็บสารเคมี

การจัดเก็บสารเคมี

การจำแนกประเภทสารเคมีและวัตถุอันตรายสำหรับการเก็บรักษา

(อ้างอิงจาก ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ.2550)

การจัดเก็บสารเคมี

การจำแนกประเภทสารเคมีและวัตถุอันตรายสำหรับการเก็บรักษานั้น จะพิจารณาจากคุณสมบัติความเป็นอันตรายหลักของสารเป็นอันดับแรกก่อน ได้แก่ คุณสมบัติการติดไฟ การระเบิด และการออกซิไดซ์ จากนั้นจะพิจารณาคุณสมบัติรองของสารได้แก่ ความเป็นพิษ ความกัดกร่อน ส่วนความเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมไม่นำมาพิจารณาในการจำแนกประเภทสำหรับการเก็บรักษา ประเภทสารเคมีและวัตถุอันตรายสำหรับการเก็บรักษา มีดังนี้

 1. ประเภท-1 วัตถุระเบิด (Explosive substances) หมายถึง วัตถุระเบิดตามเกณฑ์ของกฎหมายวัตถุระเบิดของกระทรวงกลาโหม หรือสินค้าอันตรายประเภทที่ 1 ใน UN –Recommendations หรือข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตรายของประเทศไทย เล่ม 1 (TP I)
 2. ประเภท-2A ก๊าซอัด ก๊าซเหลว หรือก๊าซที่ละลายภายใต้ความดัน (Compressed, liquefied and dissolved gases) หมายถึง ก๊าซซึ่งมีสภาพก๊าซโดยสมบุรณ์ที่อุณหภูมิ 20 oC ที่ความดันปกติ 101.3 กิโลปาสคาล รวมถึงก๊าซตามข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตรายประเภทที่ 2 ใน UN –Recommendations หรือข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตรายของประเทศไทย เล่ม 1 (TP I) และก๊าซที่ถูกจำแนกให้อยู่ในประเภทอื่นตามข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตราย (เช่น ก๊าซ hydrogen fluoride ที่ถูกจัดไปอยู่ในประเภทที่ 8) แต่ไม่รวมถึงก๊าซอัดที่บรรจุอยู่ในกระป๋องสเปรย์ และไม่รวมถึงก๊าซเหลวเย็นจัด (Refrigerated liquefied gas or Cryogenic liquefied gas)
 3. ประเภท-2B ก๊าซภายใต้ความดันในภาชนะบรรจุขนาดเล็ก (กระป๋องสเปรย์) (Pressurized small gas containers; aerosol can/aerosol container) หมายถึง ภาชนะปิดที่มีความดัน (Pressure Receptacles) อุปกรณ์ฉีดละอองลอย (Aerosol Dispensers) ภาชนะที่ทำด้วยโลหะ แก้ว หรือพลาสติกที่ออกแบบให้ใช้งานครั้งเดียว ซึ่งภายในบรรจุภัณฑ์นี้ประกอบด้วยก๊าซอัด หรือก๊าซเหลว หรือก๊าซที่ละลายภายใต้ความดันที่อัดลงไปในบรรจุภัณฑ์นั้น ซึ่งอาจมีหรือไม่มีส่วนผสมของสารเคมีอื่นที่อยู่ในรูปของเหลว ของเหลวข้น หรือผง ภาชนะบรรจุจะมีอุปกรณ์ฉีดพ่นสำหรับฉีดพ่นสารเคมีในรูปอนุภาคของแข็ง หรือของเหลว ที่แขวนตัวลอยอยู่ในละอองก๊าซ ลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ฉีดพ่นออกมาเป็นรูปโฟม หรือของเหลวข้น หรือผง หรือของเหลว
 4. ประเภท-3A ของเหลวไวไฟ (Flammable liquids) หมายถึง ของเหลวที่มีจุดวาบไฟไม่เกิน 60 oC การทดสอบแบบถ้วยปิด (closed cup) ทั้งนี้ของเหลวที่มีความหนืดอาจจัอยู่ในประเภท 3A หรือประเภท 10 ก็ได้ขึ้นกับคุณสมบัติความหนืด ความสามารถในการลุกกระจายของไฟ และคุณสมบัติที่ก่อให้เกิดบรรยากาศที่พร้อมจะระเบิด
 5. ประเภท-3B ของเหลวไวไฟ (Flammable liquids) หมายถึงของเหลวที่มีตุดวาบไฟมากกว่า 60 oC ถึง 93 oC การทดสอบแบบถ้วยปิด (closed cup) และมีคุณสมบัติผสมเข้ากับน้ำไม่ได้
 6. ประเภท-4.1A ของแข็งไวไฟ (Flammable solids) ที่มีคุณสมบัติการระเบิด หมายถึง สารตามข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตรายประเภทที่ 4.1 ที่มีคุณสมบัติระเบิดใน UN –Recommendations หรือข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตรายของประเทศไทย เล่ม 1 (TP I) ได้แก่วัตถุระเบิดที่ถูกทำให้เฉื่อยด้วยน้ำหรือแอลกอฮอล์ หรือเจือจางโดยสารอื่นเพื่อข่มคุณสมบัติการระเบิด (solid desensitized explosive)
 7. ประเภท-4.1B ของแข็งไวไฟ (Flammable solids) หมายถึง สารตามข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตรายประเภทที่ 4.1 ใน UN –Recommendations หรือข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตรายของประเทศไทย เล่ม 1 (TP I) ที่ไม่มีคุณสมบัติระเบิด สามารถลุกไหม้ง่ายเนื่องจากการเสียดสีกัน หรือ เมื่อลุกไหม้สามารถลามออกไปได้อย่างรวดเร็ว โดยผลการทดสอบเวลาเผาไหม้น้อยกว่า 45 วินาที ในระยะทาง 100 มิลลิเมตรหรืออัดตราความเร็วการเผาไหม้มากกว่า 2.2 มิลลิเมตร/วินาที หากของแข็งนั้นเป็นผงโลหะหรือผงโลหะอัลลอยด์ต้องสามารถลุกไหม้และลุกลามไปตามความยาวของตัวอย่างที่นำมาทดสอบในเวลาไม่มากกว่า 10 นาที รวมทั้งสารที่ทำปฏิกิริยาได้ด้วยตัวเอง (Self reactive)
 8. ประเภท-4.2 สารที่มีความเสี่ยงต่อการลุกไหม้ได้เอง (Substances liable to spontaneous combustion) หมายถึง สารตามข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตรายประเภทที่ 4.2 ใน UN –Recommendations หรือข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตรายของประเทศไทย เล่ม 1 (TP I) ได้แก่
  8.1 สาร Pyrophoric ที่เกิดความร้อนจากที่ตัวสารเองทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ ซึ่งภายใน 5 นาที อุณหภูมิจะสูงขึ้นจนถึงอุณหภูมิที่สามารถลุกติดไฟได้ด้วยตนเอง (auto-ignition temperature)
  8.2 สาร Self-heating ที่เกิดความร้อนจากการที่ตัวสารเองทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศที่อุณหภูมิรอบตัว ความร้อนที่เกิดขึ้นไม่สามารถระบายออกไปได้ทันและสะสมอย่างต่อเนื่องอยู่ภายใน จนทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นถึงอุณหภูมิที่สามารถลุกติดไฟได้ด้วยตัวเอง (auto-ignition temperature) สารเหล่านี้จะลุกติดไฟก็ต่อเมื่อมีขนาดใหญ่ (หลายกิโลกรัม) และอบอยู่เป็นเวลานานๆ (หลายชั่วโมงหรือหลายวัน)
 9. ประเภท-4.3 สารให้ก๊าซไวไฟเมื่อสัมผัสกับน้ำ (Substances which in contact with water emit flammable gases) หมายถึง สารตามข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตรายประเภทที่ 4.3 ใน UN –Recommendations หรือข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตรายของประเทศไทย เล่ม 1 (TP I) ซึ่งเมื่อสัมผัสกับน้ำหรือความชื้นในอากาศสามารถให้ก๊าซไวไฟเป็นส่วนผสมของอากาศในระดับความเข้มข้นที่สามารถจุดระเบิดเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้
 10. ประเภท-5.1A 5.1 B 5.1C สารออกซิไดซ์ (Oxidizing substances) หมายถึงสารตามข้อกำหนดการขนส่งอันตรายประเภทที่-5.1 ใน UN –Recommendations หรือข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตรายของประเทศไทย เล่ม 1 (TP I) เป็นสารที่ตัวเองไม่จำเป็นต้องติดไฟ โดยทั่วไปจะปล่อยออกซิเจนซึ่งเป็นสาเหตุหรือร่วมในการลุกไหม้ของวัสดุอื่น สารประเภทนี้บางชนิด อาจรวมอยู่เป็นสารผสมอื่นได้ด้วย
  10.1 ประเภท-5.1A เป็นสารออกซิไดซ์ที่มีความไวการทำปฏิกิริยามาก ได้แก่ สารดังต่อไปนี้

  UN number
  Name of material
  1445
  Barium chlorate
  1447
  Barium perchlorate
  1450
  Barium dioxide
  1452
  Bromates, inorganic, n.o.s.
  1453
  Calcium chlorite
  1455
  Calcium perchlorate
  1461
  Chlorates, inorganic, n.o.s.
  1462
  Chlorites, inorganic, n.o.s.
  1470
  Lead perchlorate, solid or Lead perchlorate, solution
  1471
  Lithium hypochlorite, dry or Lithium hypochlorite mixtures, dry
  1472
  Lithium peroxide
  1475
  Magnesium perchlorate
  1479
  Oxidizing solid, n.o.s.
  1481
  Perchlorates, inorganic, n.o.s.
  1483
  Peroxides, inorganic, n.o.s.
  1484
  Potassium bromate
  1485
  Potassium chlorate
  1489
  Potassium perchlorate, solid or Potassium perchlorate, solution
  1491
  Potassium peroxide
  1494
  Sodium bromate
  1495
  Sodium chlorate
  1496
  Sodium chlorite
  1502
  Sodium perchlorate
  1504
  Sodium peroxide
  1506
  Strontium chlorate
  1508
  Strontium perchlorate
  1510
  Tetranitromethane
  1513
  Zinc chlorate
  1745
  Bromine pentafluoride
  1746
  Bromine trifluoride
  1748
  Calcium hypochlorite, dry or Calcium hypochlorite mixtures dry with more than 39 percent available chlorine ( 8.8 percent available oxygen)
  1873
  Perchloric acid with more than 50 percent but not more than 72 percent acid, by mass
  2015
  Hydrogen peroxide, stabilized or Hydrogen peroxide aqueous solutions, stabilized with more than 60 percent hydrogen peroxide
  2466
  Potassium superoxide
  2495
  Iodine pentafluoride
  2547
  Sodium superoxide
  2723
  Magnesium chlorate
  2741
  Barium hypochlorite with more than 22 percent available chlorine
  2880
  Calcium hypochlorite, hydrated or Calcium hypochlorite, hydrated mixtures, with not less than 5.5 percent but not more than 10 percent water
  3085
  Oxidizing solid, corrosive, n.o.s.
  3087
  Oxidizing solid, toxic, n.o.s.
  3098
  Oxidizing liquid, corrosive, n.o.s.
  3099
  Oxidizing liquid, toxic, n.o.s.
  3212
  Hypochlorites, inorganic, n.o.s.
  Potassium metaperiodate
  Sodium metaperiodate
  Periodine acid

  *ปรับปรุงข้อมูล UN number และชื่อสารตาม UN – RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS: MODEL REGULATIONS 2013

  10.2 ประเภท-5.1B เป็นสารออกซิไดซ์ที่มีความไวปานกลางในการทำปกิกิริยา ได้แก่ สารดังต่อไปนี้

  UN number
  Name of material
  1438
  Aluminium nitrate
  1446
  Barium nitrate
  1448
  Barium permanganate
  1451
  Caesium nitrate or Cesium nitrate
  1454
  Calcium nitrate
  1456
  Calcium permanganate
  1457
  Calcium peroxide
  1458
  Chlorate and borate mixtures
  1459
  Chlorate and Magnesium chloride mixtures, solid
  1463
  Chromium trioxide, anhydrous
  1465
  Didymium nitrate
  1466
  Ferric nitrate
  1469
  Lead nitrate
  1473
  Magnesium bromate
  1474
   Magnesium nitrate
  1476
  Magnesium peroxide
  1477
  Nitrates, inorganic, n.o.s.
  1479
  Oxidizing solid, n.o.s.
  1482
  Permanganates, inorganic, n.o.s.
  1486
  Potassium nitrate
  1487
  Potassium nitrate and sodium nitrite mixtures
  1488
  Potassium nitrite
  1490
  Potassium permanganate
  1492
  Potassium persulfate
  1493
  Silver nitrate
  1498
  Sodium nitrate
  1499
  Sodium nitrate and potassium nitrate mixtures
  1500
  Sodium nitrite
  1503
  Sodium permanganate
  1505
  Sodium persulfate
  1507
  Strontium nitrate
  1509
  Strontium peroxide
  1514
  Zinc nitrate
  1515
  Zinc permanganate
  1516
  Zinc peroxide
  1796
  Nitrating acid mixtures, with more than 50 percent nitric acid or Nitrating acid mixtures, with not more than 50 percent nitric acid
  1802
  Perchloric acid with not more than 50 percent acid by mass
  1826
  Nitrating acid mixtures, spent with more than 50 percent nitric acid or Nitrating acid mixtures, spent with not more than 50 percent nitric acid
  1872
  Lead dioxide
  2014
  Hydrogen peroxide, aqueous solutions with more than 40 percent but not more than 60 percent hydrogen peroxide (stabilized as necessary) or Hydrogen peroxide, aqueous solutions with not less than 20 percent but not more than 40 percent hydrogen peroxide
  2032
  Nitric acid, red fuming
  2208
  Calcium hypochlorite mixtures, dry, with more than 10 percent but not more than 39 percent available chlorine
  2427
  Potassium chlorate, aqueous solution
  2428
  Sodium chlorate, aqueous solution
  2429
  Calcium chlorate aqueous solution
  2464
  Beryllium nitrate
  2465
  Dichloroisocyanuric acid, dry or Dichloroisocyanuric acid salts
  2468
  Trichloroisocyanuric acid, dry
  2469
  Zinc bromate
  2573
  Thallium chlorate
  2626
  Chloric acid aqueous solution, with not more than 10 percent chloric acid
  2627
  Nitrites, inorganic, n.o.s.
  2719
  Barium bromate
  2720
  Chromium nitrate
  2721
  Copper chlorate
  2722
  Lithium nitrate
  2724
  Manganese nitrate
  2725
  Nickel nitrate
  2726
  Nickel nitrite
  2727
  Thallium nitrate
  2728
  Zirconium nitrate
  3084
  Corrosive solid, oxidizing, n.o.s.
  3086
  Toxic solid, oxidizing, n.o.s.
  3093
  Corrosive liquid, oxidizing, n.o.s.
  3122
  Toxic liquids, oxidizing, n.o.s. or Toxic liquids, oxidizing, n.o.s. Inhalation Hazard, Packing Group I, Zone A or B
  3139
  Oxidizing liquid, n.o.s.
  3210
  Chlorates, inorganic, aqueous solutions, n.o.s.
  3211
  Hyperchlorates, inorganic, aqueous solution, n.o.s.
  3213
  Bromates, inorganic, aqueous solution, n.o.s.
  3214
  Permanganates, inorganic, aqueous solution, n.o.s.
  3215
  Persulfates, inorganic, n.o.s.
  3216
  Persulfates, inorganic, aqueous solution, n.o.s.
  3218
  Nitrates, inorganic, aqueous solution, n.o.s.
  3219
  Nitrites, inorganic, aqueous solution, n.o.s.
  3247
  Sodium peroxoborate, anhydrous,
  Chromyl chloride
  Potassium iodate
  Sodium iodate
  Sodium perborate
  Iodine acid
  Calcium iodate
  Iodine pentoxide

  *ปรับปรุงข้อมูล UN number และชื่อสารตาม UN – RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS: MODEL REGULATIONS 2013

  10.3  การจัดเก็บสารเคมี ประเภท-5.1C คือสาร Ammonium nitrate และสารผสมที่มี Ammonium nitrate เป็นส่วนประกอบ

 11. ประเภท-5.2 สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ (Organic peroxide) หมายถึง สารตามข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตรายประเภทที่ 5.2 ใน UN –Recommendations หรือข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตรายของประเทศไทย เล่ม 1 (TP I) เป็นสารอินทรีย์ที่มีโครงสร้างออกซิเจน 2 อะตอม ดังนี้ –-O-O—(เปอร์ออกไซด์) ซึ่งอาจจะถือได้ว่าเป็นสารที่มีอนุพันธ์ของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ซึ่งอะตอมของไฮโดรเจนนี้ถูกแทนที่ด้วยอนุมูลอินทรีย์ 1 หรือ 2 ตัว และหมายถึงของผสมที่มีสารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์มากกว่าหรือเท่ากับ 5% ขึ้นไป สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์เหล่านี้เป็นสารไม่เสถียร เมื่อถูกความร้อนจะเกิดการแตกตัวรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากการคายความร้อนออกมา
 12. ประเภท-6.1A และ 6.1B สารพิษ (Toxic substances) หมายถึงวัตถุที่อาจทำให้เสียชีวิตหรือทำให้เกิดความเจ็บป่วยอย่างรุนแรงแบบเฉียบพลันหรือเรื้อรังเมื่อเข้าสู่ร่างกายโดยการสัมผัสผิวหนัง หรือหายใจ หรือรับประทานเข้าไป
  12.1 การจัดเก็บสารเคมี ประเภท-6.1A คือ สารติดไฟที่มีคุณสมบัติความเป็นพิษ (Combustible toxic substances) ได้แก่
  – ของเหลวไวไฟที่ผสมเข้ากับน้ำได้ มีจุดวาบไฟสุงกว่า 60 oC ถึง 93 oC ทดสอบแบบถ้วยปิด
  – ของเหลวติดไฟที่ไม่สามารถผสมเข้ากับน้ำได้ จุดวาบไฟสุงกว่า 93 oC ทดสอบแบบถ้วยปิด
  – ของแข็งติดไฟที่ไม่อยู่ในประเภทของแข็งไวไฟ 4.1B
  12.2  การจัดเก็บสารเคมี ประเภท-6.1B คือ สารไม่ติดไฟที่มีคุณสมบัติความเป็นพิษ (Non-combustible toxic substances) ได้แก่ ของเหลวไม่ติดไฟและของแข็งไม่ติดไฟ
 13. ประเภท-6.2 สารติดเชื้อ (Infectious substances) หมายถึงสารที่เป็นจุลินทรีย์หรือมีจุลินทรีย์เป็นส่วนประกอบ หรือพยาธิ ที่เป็นสาเหตุการเกิดโรคในมนุษย์และสัตว์ จุลินทรียืเหล่านี้ได้แก่ แบคทีเรีย ไวรัส ริคเก็ตเชีย (rickettsias) เชื้อรา รวมทั้งจุลินทรีย์ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
 14. ประเภท-7 วัสดุกัมมันตรังสี (Radioactive substances) หมายถึง ตุหรือสารประกอบใด ๆ ที่มีองค์ประกอบส่วนหนึ่งหรือมีโครงสร้างภายในอะตอมที่ไม่คงตัวและสลายตัวโดยการปลดปล่อยรังสีออกมา ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
 15. ประเภท-8A และ 8B สารกัดกร่อน (Corrosive substances) หมยถึง สารซึ่งโดยปฏิกิริยาเคมี จะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงเมื่อสัมผัสกับเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตหรือในกรณีเกิดการรั่วไหลจะเกิดการเสียหายต่อวัสดุหรือแม้กระทั่งทำลายสินค้าอื่น ๆ หรือพาหนะที่ใช้ขนส่ง สารพวกนี้อาจทำให้เกิดอันตรายอย่างอื่นได้ด้วย แบ่งเป็น
  15.1 การจัดเก็บสารเคมี ประเภท-8A คือ สารติดไฟที่มีคุณสมบัติการกัดกร่อน (Combustible corrosive substances) ได้แก่
  – ของเหลวไวไฟที่ผสมเข้ากับน้ำได้ มีจุดวาบไฟสุงกว่า 60 oC ถึง 93 oC ทดสอบแบบถ้วยปิด
  – ของเหลวติดไฟที่ไม่สามารถผสมเข้ากับน้ำได้ จุดวาบไฟสุงกว่า 93 oC ทดสอบแบบถ้วยปิด
  – ของแข็งติดไฟที่ไม่อยู่ในประเภทของแข็งไวไฟ 4.1B
  15.2 การจัดเก็บสารเคมี ประเภท-8B คือ สารไม่ติดไฟที่มีคุณสมบัติการกัดกร่อน (Non-combustible corrosive substances) ได้แก่ ของเหลวไม่ติดไฟและของแข็งไม่ติดไฟ
 16. ประเภท-10 ของเหลวติดไฟ (Combustible liquids) หมายถึง ของเหลวติดไฟที่ไม่ได้จัดอยู่ในประเภท 3A และ 3B
 17. ประเภท-11 ของแข็งติดไฟ (Combustible solids) หมายถึง ของแข็งติดไฟที่ไม่ได้จัดอยู่ในประเภทของแข็งไวไฟ 4.1B
 18. ประเภท-12 ของเหลวไม่ติดไฟ (Non-combustible liquids) หมายถึง ของเหลวที่ไม่ติดไฟ
 19. ประเภท-13 ของแข็งไม่ติดไฟ (Non-combustible solids) หมายถึง ของแข็งที่ไม่ติดไฟ

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม : Sarapat Chemical

 

Share this post

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *