COSMETICS KNOWLEDGES ความรู้ ที่ทุกคนต้องรู้เรื่องเครื่องสำอาง

COSMETICS KNOWLEDGES ความรู้ ที่ทุกคนต้องรู้เรื่องเครื่องสำอาง เครื่องสำอาง เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้บนผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายด้วยการ ทา ถู นวด พ่น หรือโรย เพื่อทำความสะอาดหรือเสริมแต่งให้เกิดความสวยงาม หรือเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปลักษณะ โดยในสมัยแรกๆ นั้นใช้เครื่องสำอางเนื่องจากความจำเป็น เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมหรือธรรมชาติ คุณผู้หญิงเคยทราบหรือไม่ว่า ส่วนประกอบของเครื่องสำอางยี่ห้อต่าง ๆ ที่คุณใช้อยู่นั้น มีสารประกอบอะไรบ้าง วันนี้เรานำความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับส่วนประกอบของเครื่องสำอาง มาฝากกันค่ะ เพื่อให้คุณผู้หญิงทั้งหลายได้รู้จักและเพื่อประโยชน์ของผิวหน้าคุณด้วยค่ะ คำศัพท์บนฉลากเครื่องสำอางที่ต้องรู้ SPF และ PA ค่า SPF หมายถึง ระยะเวลาที่ช่วยป้องกันรังสี UVB ค่า SPF 1 หมายถึงช่วยป้องได้ 15 นาที ดังนั้น SPF 35 หมายถึง ช่วยปกป้องผิวได้อย่างต่อเนื่องนาน 35 x 15 = 525 นาที หรือประมาณ 8 ชั่วโมง สมมติว่า เราทาครีมที่มีค่า SPF2 เลข 2 หมายถึง การยืดระยะเวลาในการป้องกันผิว 2 เท่า (จากปกติที่ผิวคนเราทนต่อรังสี UVB ได้นาน 20 นาที) แปลว่าเมื่อใช้ครีมที่มี SPF2 ก็จะปกป้องรังสี UVB ได้นานขึ้นเป็น 40 นาทีนั่นเอง ยิ่งค่า SPF สูงก็จะช่วยในการปกป้องผิวต่อรังสี UVB ได้นานกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีค่า SPF น้อย แต่ในข้อดีของการใช้ SPF [...]

การจัดเก็บสารเคมี

การจัดเก็บสารเคมี

การจัดเก็บสารเคมี การจำแนกประเภทสารเคมีและวัตถุอันตรายสำหรับการเก็บรักษา (อ้างอิงจาก ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ.2550) การจำแนกประเภทสารเคมีและวัตถุอันตรายสำหรับการเก็บรักษานั้น จะพิจารณาจากคุณสมบัติความเป็นอันตรายหลักของสารเป็นอันดับแรกก่อน ได้แก่ คุณสมบัติการติดไฟ การระเบิด และการออกซิไดซ์ จากนั้นจะพิจารณาคุณสมบัติรองของสารได้แก่ ความเป็นพิษ ความกัดกร่อน ส่วนความเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมไม่นำมาพิจารณาในการจำแนกประเภทสำหรับการเก็บรักษา ประเภทสารเคมีและวัตถุอันตรายสำหรับการเก็บรักษา มีดังนี้ ประเภท-1 วัตถุระเบิด (Explosive substances) หมายถึง วัตถุระเบิดตามเกณฑ์ของกฎหมายวัตถุระเบิดของกระทรวงกลาโหม หรือสินค้าอันตรายประเภทที่ 1 ใน UN –Recommendations หรือข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตรายของประเทศไทย เล่ม 1 (TP I) ประเภท-2A ก๊าซอัด ก๊าซเหลว หรือก๊าซที่ละลายภายใต้ความดัน (Compressed, liquefied and dissolved gases) หมายถึง ก๊าซซึ่งมีสภาพก๊าซโดยสมบุรณ์ที่อุณหภูมิ 20 oC ที่ความดันปกติ 101.3 กิโลปาสคาล รวมถึงก๊าซตามข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตรายประเภทที่ 2 ใน UN –Recommendations หรือข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตรายของประเทศไทย เล่ม 1 (TP I) และก๊าซที่ถูกจำแนกให้อยู่ในประเภทอื่นตามข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตราย (เช่น ก๊าซ hydrogen fluoride ที่ถูกจัดไปอยู่ในประเภทที่ 8) แต่ไม่รวมถึงก๊าซอัดที่บรรจุอยู่ในกระป๋องสเปรย์ และไม่รวมถึงก๊าซเหลวเย็นจัด (Refrigerated liquefied gas or Cryogenic liquefied gas) ประเภท-2B ก๊าซภายใต้ความดันในภาชนะบรรจุขนาดเล็ก (กระป๋องสเปรย์) (Pressurized small gas containers; aerosol can/aerosol [...]

CAS number,Catalogue number,ChemTrack,สารพัดเคมี,เคมีอาหาร,เคมีเครื่องสำอาง,เคมีทั่วไป,สารพัดเคมีคอล,TH

CAS Number คืออะไร

รูปที่ 1 CAS Number บนฉลากสารเคมี CAS Number คืออะไร เป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นมาก สำหรับผู้ใช้และผู้เกี่ยวข้องกับสารเคมีทุกคน ที่ควรจะทราบข้อมูลเบื้องต้นของสารเคมี อาทิเช่น ชื่อสารเคมี ผู้ผลิต Catalogue number ประเภทของสารอันตราย และขนาดบรรจุ เป็นต้น เพื่อการใช้งานหรือการจัดการสารเคมีอย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย บนฉลากของขวดสารเคมี มีพื้นที่เล็กๆ (รูปที่1) ที่ระบุชุดตัวเลขชุดหนึ่งซึ่งเรียกว่า CAS number โดยทั่วไปผู้ใช้มักไม่ค่อยสังเกตหรือไม่ค่อยให้ความสำคัญมากนัก เพราะไม่ทราบว่ามีประโยชน์หรือจะนำไปใช้ได้อย่างไร ครั้นพอต้องการจะใช้บางทีก็หาไม่พบ หรือแยกแยะไม่ออกว่าตัวเลขแบบไหน ดูผ่าน ๆ บนฉลากก็มีตัวเลขหลายชนิดปรากฎมากมายเต็มไปหมด และเนื่องจากในฐานข้อมูลของโปรแกรมการจัดการข้อมูลสารเคมี ChemTrack ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ใช้ CAS-Number เป็นตัวเลขเพื่อใช้อ้างอิงสารเคมีด้วย ฉะนั้นเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าใจความหมายของ CAS-Number เบื้องต้น ภายในระยะเวลาอันสั้น จึงขอแนะนำเกร็ดความรู้เกี่ยวกับ CAS-Number โดยผ่านคำถาม 6 คำถาม ดังต่อไปนี้ 1. CAS-Number คืออะไร CAS-Numbers, CAS RNs หรือ CAS #s คือ ชุดตัวเลขอ้างอิงเฉพาะของสารเคมี ทำหน้าที่คล้าย ๆ กับเป็นรหัสประจำตัวเพื่อระบุสารเคมี CAS-Number ประกอบด้วยตัวเลขสูงสุดไม่เกิน 9 หลัก (xxxxxx-xx-x) ส่วนแรก        ประกอบด้วยตัวเลข 2-6 หลัก ส่วนที่สอง      ประกอบด้วยตัวเลข 2 หลัก ส่วนสุดท้าย    เป็นตัวเลข 1 หลัก ตัวอย่างเช่น น้ำ มี CASNumber คือ 7732-18-5, D-glucose [...]

สารลดแรงตึงผิว ,Surfactants,เคมีอาหาร,เคมีเครื่องสำอาง,เคมีทั่วไป,สารพัดเคมีคอล,H

สารลดแรงตึงผิว Surfactant

สารลดแรงตึงผิว Surfactant  คืออะไร Surfactant  หรือ สารลดแรงตึงผิว คือ สารที่มีลักษณะโมเลกุลประกอบด้วย   2 ส่วน คือส่วนหัวที่สามารถรวมกับน้ำได้ดีและส่วนหางที่ไม่รวมกับน้ำแต่สามารถละลายกับน้ำมันได้ดี Surfactant  หรือ สารลดแรงตึงผิวเมื่อละลายน้ำจะแตกตัวโดยส่วนหัวซึ่งเข้ากับน้ำได้ดีจะแสดง ประจุและบ่งบอกคุณสมบัติ ของสารนั้นๆ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 4  ชนิดดังนี้ I . Anionic Surfactant ( แอนไอออนนิค  เซอร์แฟกแท้นท์) สาร นี้เมื่อละลายน้ำแล้วจะแตกตัวและส่วนหัวจะมีประจุเป็นลบสารจำพวกนี้ถูกนำมา ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่างๆเช่น น้ำยาล้างจาน  ผงซักฟอก  ตลอดจนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เช่น แชมพู ครีมอาบน้ำและอื่นๆทั้งนี้เพราะมีคุณสมบัติ ในการทำความสะอาดดีมีฟองมาก  และละลายน้ำได้ดี ขั้นตอนในการทำความสะอาด คือ ส่วน หางที่เข้ากับน้ำมันได้ดี จะช่วยกันจับคราบน้ำมันหรือสิ่งสกปรกซึ่งเกาะติดกับพื้นผิหรือเส้นผมไว้ ในขณะที่ส่วนหัวจะรวมตัวกับน้ำและดึงสิ่งสกปรกให้หลุดออกน้ำและแขวนลอยอยู่ ในน้ำและไม่กลับเข้า ไปติดพื้นผิวนั้นๆอีก สารที่สำคัญและใช้แพร่หลายในกลุ่มนี้ 1. สบู่ เกิดจากปฏิกิริยาของ ด่างและน้ำมันต่างๆ  มีคุณสมบัติในการกำจัดไข และไขมันได้ดี นิยมใช้ทำความสะอาดผิวหนังโดยอาจทำเป็นสบู่ก้อนหรือสบู่เหลวไม่นิยมใช้ทำแชมพเูพราะละลายน้ำ ยาก  ไม่ทนต่อน้ำกระด้าง มี pH สูง ทำให้ไม่สามารถเข้ากับสารเคมีตัวอื่นๆในสูตร 2. Sodium Lauryl Ether Sulphate , Ammonium Lauryl Ether Sulphate เกิด จากการนำน้ำมันมะพร้าว หรือ น้ำมันปาลม์ ( Palm Kernel Oil ) หรือแอลกอฮอล์ (จากการกลั่นน้ำมันปิโตเลี่ยม) มาแยกส่วนแล้วผ่านขบวนการ Ethoxylation และ  Sulfatiom   แล้วจึงทำให้เป็นกลางด้วยด่าง เช่น โซดาไฟ หรือ [...]